ਕੁੱਲ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ, ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਲੀਜ਼, ਵਿਕਰੀ, ਸਰਵਿਸ, ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ।

British Columbia

Delta

10387 Nordel Court
Delta, BC, V4G 1J9
ਫੋਨ : 604.464.2220
ਫੈਕਸ: 604.587.5497
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 855.464.2220

Map

Prairies

Calgary

9559 40th Street SE
Calgary, AB, T2C 2P4
ਫੋਨ : 403.720.7980
ਫੈਕਸ: 403.720.0075
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 855.720.7980

Map

Regina

2361 Industrial Drive
Regina, SK, S4P 3B2
ਫੋਨ : 306.522.3495
ਫੈਕਸ: 306.522.3494
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 855.522.3495

Map

Edmonton

12516 184th Street NW
Edmonton, AB, T5V 1T4
ਫੋਨ : 780.451.9015
ਫੈਕਸ: 780.454.1198
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 855.451.9015

Map

Winnipeg

65 Bergen Cutoff Road
Winnipeg, MB, R3C 2E6
ਫੋਨ : 204.633.9590
ਫੈਕਸ: 204.694.6663
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 855.633.9590

Map

Ontario

Cambridge

1295 Dickie Settlement Road
Cambridge, ON, N3H 4R8
ਫੋਨ : 519.624.5000
ਫੈਕਸ: 519.624.5075
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: N/A

Map

MILTON

9110 Twiss Road, R.R. #2
Milton, ON, L0P 1B0
ਫੋਨ : 905.670.7077
ਫੈਕਸ: 905.670.7312
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 855.670.7077

Map

Mississauga

1880 Britannia Road East
Mississauga, ON, L4W 1J3
ਫੋਨ : 905.670.7077
ਫੈਕਸ: 905.670.7312
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 855.670.7077

Map

Cornwall

18060 Glen Road
Cornwall, ON, K0C 2J0
ਫੋਨ : 613.938.2647
ਫੈਕਸ: 613.933.9669
Toll Free: 855.938.2647

Map

London

105 Enterprise Dr S
London, ON, N6N 1B8
ਫੋਨ : 519.668.7384
ਫੈਕਸ: 519.668.3597
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 855.668.7384

Map

Quebec

Lévis

798, chemin Olivier
Lévis, QC, G7A 2N1
ਫੋਨ : 418.836.9998
ਫੈਕਸ: 418.836.9992
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 855.836.9998

Map

Saint-Laurent

8000, boul. Cavendish
Saint-Laurent, QC, H4T 1T1
ਫੋਨ : 514.780.2409
ਫੈਕਸ: 514.780.2410
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 855.780.2409

Map

Montréal

2150, 46th Avenue
Montréal, QC, H8T 2P2
ਫੋਨ : 514.780.2017
ਫੈਕਸ: 514.780.2018
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 855.780.2017

Map

Atlantic

Moncton

125 MacNaughton Avenue
Moncton, NB, E1H 3N3
ਫੋਨ : 506.858.8480
ਫੈਕਸ: 506.858.8307
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 855.858.8480

Map

ਪਿਕ-ਅਪ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਅਤੇ ਲੀਜ਼, ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਉਪਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਿਕ-ਅਪ ਅਤੇ ਡ੍ਰੌਪ-ਔਫ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Prairies

LETHBRIDGE

2215 39 Street North
Lethbridge, AB, T1H 5J1
ਫੋਨ: 403.328.8687
ਫੈਕਸ: 403.720.0075
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 855.720.7980

Map

BRANDON

2001 49 Street South East
Brandon, MB, R7A 7R1
ਫੋਨ : 204.633.9590
ਫੈਕਸ: 204.694.6663
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 855.633.9590

Map

Ontario

Kitchener

2315 Shirley Drive
Kitchener, ON, N2B 3X4
ਫੋਨ : 519.743.6026
ਫੈਕਸ: 519.743.1513
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 855.743.6026

Map

KLEINBURG

7050 Major MacKenzie Drive
Kleinburg, ON, L0J 1C0
ਫੋਨ : 905.670.7077
ਫੈਕਸ: 905.670.7312
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 855.670.7077

Map

Atlantic

DARTMOUTH

155 Thornhill Drive
Dartmouth, NS, B3B 1S2
ਫੋਨ : 506.858.8480
ਫੈਕਸ: 506.858.8307
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 855.858.8480

Map

MOUNT PEARL

172 Glencoe Drive
Mount Pearl, NL, A1N 4P7
ਫੋਨ : 506.858.8480
ਫੈਕਸ: 506.858.8307
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 855.858.8480

Map

JACKSONVILLE

249 Lockhart Road
Jacksonville, NB, E7M 5K3
ਫੋਨ : 506.858.8480
ਫੈਕਸ: 506.858.8307
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ: 855.858.8480

Map